Traditions : Yoga / Hindu :
Shaivite (Shiva)

 

Poets in the Shaivite (Shiva) tradition
Books - Links

 

 

Poets in the Shaivite (Shiva) Tradition

Allama Prabhu (12th Century)
Basava (1134 - 1196)
Rupa Bhawani (1621 - 1721)
  Devara Dasimayya (10th Century)
Lalla (14th Century)
Akka Mahadevi (12th Century)
Ramana Maharshi (1879 - 1950)
  Manikkavacakar (9th Century)
  Pampattic Cittar (15th Century)
  Pattinattar (10th Century)
  Sivavakkiyar (9th Century)
Thayumanavar (1706 - 1744)
Tiruvalluvar (7th Century)Related Links:

Shaivite Shiva